Algemene Voorwaarden

Laatste versie: 6 juli 2018

Download hier onze Algemene Voorwaarden als PDF bestand

1. Definities
"Allebatterijen.nl": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Batterij Import Nederland B.V., handelend onder de naam "Allebatterijen.nl". Allebatterijen.nl is gevestigd aan de Molentiend 10, 5469 EK ERP en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16044284;
"Opdrachtbevestiging": de Opdrachtbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden;
“Overeenkomst”: de afspraken tussen Allebatterijen.nl en jou op grond waarvan Allebatterijen.nl een product aan jou levert;
"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl door of via Allebatterijen.nl binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Allebatterijen.nl gesloten worden en waarbij Allebatterijen.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Als je zelf algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Allebatterijen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Door Allebatterijen.nl voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden / tussenpersonen kunnen ook een beroep doen op deze voorwaarden.

2.4 Allebatterijen.nl heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is: 6 juli 2018


3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Allebatterijen.nl zijn vrijblijvend, totdat je de Opdrachtbevestiging hebt ontvangen.

3.2 De overeenkomst tussen Allebatterijen.nl en jou komt tot stand op het moment nadat (a) je een product in je winkelmandje hebt geplaatst (b) alle voor het verzenden van de producten noodzakelijke gegevens hebt ingevuld; (c) op Bestel & Betaal hebt geklikt (d) het product hebt betaald en (e) van Allebatterijen.nl op je e-mailadres een bevestiging hebt ontvangen dat Allebatterijen.nl je bestelling heeft ontvangen (de "Opdrachtbevestiging").

Nadat Allebatterijen.nl je bestelling heeft ontvangen, zal Allebatterijen.nl de Opdrachtbevestiging onmiddellijk naar je e-mail adres versturen, tenzij van Allebatterijen.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met je zal nakomen.

De overeenkomst bevat alle tussen jou en Allebatterijen.nl gemaakte afspraken.

De administratie van Allebatterijen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Allebatterijen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Allebatterijen.nl verrichtte leveringen. Allebatterijen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

3.3 De Opdrachtbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a) Een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jouw gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Allebatterijen.nl uitvoeren van de overeenkomst die zij met jou is aangegaan; (d) eventuele andere kosten; (e) je naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product / de producten naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), je e-mailadres en je telefoonnummer; (f) de leveringstermijn van het product; (g) het bestellingnummer van de overeenkomst; (h) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (i) het e-mailadres en telefoonnummer van de afdeling van Allebatterijen.nl, waar je met vragen omtrent je bestelling terecht kan.

4. Transport, transportkosten en prijzen
4.1 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Allebatterijen.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Allebatterijen.nl kunnen worden uitgesloten.

4.2 Binnen Nederland wordt je bestelling gratis verzonden vanaf een bestelling van € 20,00 of meer. Bestel je voor een lager bedrag of laat je je bestelling bezorgen buiten Nederland, dan brengen we hiervoor verzendkosten in rekening. De eventuele verzendkosten worden expliciet in het bestelproces vermeld.

4.3 In geval van verhoging van één of meer van de kostprijs factoren is Allebatterijen.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft je het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Allebatterijen.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heb je geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het btw-tarief zijn.

5. Levertijd 
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Allebatterijen.nl overschreden wordt, zal Allebatterijen.nl je hiervan onmiddellijk telefonisch of per e-mail in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Allebatterijen.nl te ontbinden, door dit per e-mail aan Allebatterijen.nl te melden.

5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Allebatterijen.nl binnen 14 dagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Allebatterijen.nl te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Tijdens de afkoelingsperiode dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag inspecteren zoals je dat in een winkel ook zou mogen doen. De waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan, komt voor jouw rekening.

6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier, maar bent dat niet verplicht. Je dient het product onmiddellijk – niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit tot ontbinden aan Allebatterijen.nl hebt medegedeeld - terug te sturen naar Allebatterijen.nl. Allebatterijen.nl draagt de kosten voor het retour zenden. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat het product in goede staat aan ons wordt terugbezorgd.

6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Allebatterijen.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Allebatterijen.nl binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan je terugbetalen.

6.4 Allebatterijen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Allebatterijen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd waarvan de waarde is verminderd, ben je voor deze waardevermindering aansprakelijk als dat het gevolg is van onzorgvuldig gebruik (zoals staat omschreven artikel 6.1) . Allebatterijen.nl zal je hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen. Allebatterijen.nl heeft het recht deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug
7.1 Indien binnen 30 dagen nadat je het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of je van mening bent dat het product niet voldoet aan het door jouw bestelde, heb je twee mogelijkheden: (a) je kunt Allebatterijen.nl schriftelijk (bijv. via e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) je kunt de overeenkomst met Allebatterijen.nl ontbinden, door dit schriftelijk (bijv. via e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden.

7.2 Indien je Allebatterijen.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dien je het product aan Allebatterijen.nl te retourneren. Allebatterijen.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen voor rekening van Allebatterijen.nl.

7.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan Allebatterijen.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Allebatterijen.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 14 dagen op je rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

7.4 Je kunt geen beroep doen op de bepalingen uit dit artikel als aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan jou te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is Allebatterijen.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Allebatterijen.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van je ontvangen heeft.

8. Garanties
8.1 Op de door Allebatterijen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Aansprakelijkheid, rechten en eigendommen
9.1 De op de website of de in mailings getoonde prijzen of informatie kan fout blijken te zijn. Allebatterijen.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in haar mailings. 9.2. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten en de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. 9.3 Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Allebatterijen.nl en haar leveranciers en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Allebatterijen.nl niet gebruikt worden.

10. Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Allebatterijen.nl serieus in behandeling worden genomen.

10.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling klantenservice van Allebatterijen.nl (gegevens staan vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden). 10.3 Allebatterijen.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Allebatterijen.nl zal je hierover schriftelijk (via  brief of e-mail) berichten

11. Privacy
11.1 Allebatterijen.nl zal jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor het kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met jou is aangegaan. Daarnaast zijn wij altijd nieuwsgierig hoe je onze dienstverlening hebt ervaren en vragen je daarom een review te schrijven over ons bedrijf. In onze privacyverklaring staat vermeld hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het registratieformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.

11.3 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Allebatterijen.nl te richten. Allebatterijen.nl zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij Allebatterijen.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. Allebatterijen.nl zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Allebatterijen.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Allebatterijen.nl jouw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. Allebatterijen.nl zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.

12. Klantenservice van Allebatterijen.nl 
Alle correspondentie met Allebatterijen.nl kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website plaatsvinden. Schriftelijke correspondentie kan worden gericht aan:

Allebatterijen.nl
Afdeling klantenservice
Molentiend 10
5469 EK ERP (Nbr)

Telefoon: 0413-210598
E-mail: klantenservice@allebatterijen.nl

13. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Allebatterijen.nl is Nederlands recht van toepassing, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling hieraan in de weg staat.

13.2 Het is mogelijk dat een bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige overeenkomst en/of voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zullen we samen met jou zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

13.3 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Allebatterijen.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Allebatterijen.nl, kun je Allebatterijen.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Allebatterijen.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

13.4 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.3 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.