Algemene Voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden als PDF bestand

1. Defenities

"Allebatterijen.nl": de onderneming die onder de handelsnaam "Allebatterijen.nl" gedreven wordt. Vestigingsadres: Molentiend 10, 5469 EK ERP. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Eindhoven onder nummer 16044284; "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden. "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden. "Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl door of via Allebatterijen.nl binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen;

2. Toepasselijkheid 
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Allebatterijen.nl gesloten worden en waarbij Allebatterijen.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Allebatterijen.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Allebatterijen.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Allebatterijen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 2.4 Allebatterijen.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Allebatterijen.nl zijn vrijblijvend, totdat je de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Allebatterijen.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de mogelijkheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Allebatterijen.nl en jou komt tot stand op het moment nadat je (a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Allebatterijen.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Allebatterijen.nl; (b) na het doen verwerken van je betaling, door op website van Allebatterijen.nl op de "versturen " button te klikken, hierop van Allebatterijen.nl op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Allebatterijen.nl je bestelling heeft ontvangen (de "ontvangstbevestiging"). Nadat Allebatterijen.nl je bestelling heeft ontvangen, zal Allebatterijen.nl de ontvangstbevestiging onmiddellijk naar je e-mail adres versturen tenzij van Allebatterijen.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met je zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. De overeenkomst bevat alle tussen jou en Allebatterijen.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Allebatterijen.nl. De administratie van Allebatterijen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Allebatterijen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Allebatterijen.nl verrichtte leveringen. Allebatterijen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (d) Een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jouw gekochte producten; (e) de prijs van het product; (f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Allebatterijen.nl uitvoeren van de overeenkomst die zij met jou is aangegaan; (g) eventuele andere kosten; (h) je naam, klantnummer woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres) en je e-mail adres en je telefoonnummer; (i) de leveringstermijn van het product; (j) het bestellingnummer van de overeenkomst; (k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (l) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van Allebatterijen.nl, waar je met vragen omtrent je bestelling terecht kan.

4. Transport, verzendkosten, prijzen
4.1 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Allebatterijen.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Allebatterijen.nl kunnen worden uitgesloten.

4.2 Je bestelling word gratis verzonden vanaf € 20. Anders vragen we € 1,99 verzendkosten (zie 4.3 voor uitzonderingen)

4.3 Indien het afleveradres in België is wordt er standaard € 6,00 verzendkosten in rekening gebracht. Indien het afleveradres in Duitsland is wordt er standaard € 10,00 verzendkosten in rekening gebracht.  

4.4 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Allebatterijen.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft je het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze prijsverhoging door Allebatterijen.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heb je geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het btw-tarief zijn.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen jou en Allebatterijen.nl

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Allebatterijen.nl overschreden wordt, zal Allebatterijen.nl je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Allebatterijen.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden.

5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Allebatterijen.nl binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.

6. Afkoelingsperiode
6.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Allebatterijen.nl te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Allebatterijen.nl te melden. Je dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Allebatterijen.nl. Je dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

6.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Allebatterijen.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Allebatterijen.nl binnen 14 dagen nadat Allebatterijen.nl het door jouw geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.

6.4 Allebatterijen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Allebatterijen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Allebatterijen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Allebatterijen.nl je hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Allebatterijen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

7. Onvoldoende saldo
7.1 Indien Allebatterijen.nl bij onvoldoende saldo op jouw bank of girorekening de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan jouw bank cq. bankgirocentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 2,50 per keer.

8. Niet goed, geld terug
8.1 Indien je binnen 30 dagen nadat je het product heeft ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of je van mening bent dat het product niet voldoet aan het door jouw bestelde, heb je twee mogelijkheden: (a) je kunt Allebatterijen.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) je kunt de overeenkomst met Allebatterijen.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden.

8.2 Indien je Allebatterijen.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dien je het product aan Allebatterijen.nl te retourneren. Allebatterijen.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen voor rekening van Allebatterijen.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan jouw te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is Allebatterijen.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Allebatterijen.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van je ontvangen heeft.

8.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan Allebatterijen.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Allebatterijen.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. Garanties
9.1 Op de door Allebatterijen.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

10. Aansprakelijkheid, rechten en eigendommen
10.1 Allebatterijen.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in haar mailings.

10.2. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten en de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.

10.3 Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Allebatterijen.nl en haar leveranciers en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Allebatterijen.nl niet gebruikt worden.

11. Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Allebatterijen.nl serieus in behandeling worden genomen.

11.2 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling klantenservice van Allebatterijen.nl (gegevens staan vermeld in artikel 13 van deze voorwaarden).

11.3 Allebatterijen.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Allebatterijen.nl zal je hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten

12. Privacy
12.1 Allebatterijen.nl zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zullen worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen registratiekamer).

12.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Allebatterijen.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt.

12.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het registratieformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.

12.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Allebatterijen.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Allebatterijen.nl voor het doen van aan je persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.

12.5 Indien je geen prijs stelt op het door of namens Allebatterijen.nl doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl laten weten. Allebatterijen.nl zal in al haar aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar je kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Allebatterijen.nl zal deze verwerking van jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede jouw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Allebatterijen.nl).

12.6 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Allebatterijen.nl te richten. Allebatterijen.nl zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij Allebatterijen.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 12.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. Allebatterijen.nl zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Allebatterijen.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Allebatterijen.nl jouw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. Allebatterijen.nl zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.

13. Klantenservice van Allebatterijen.nl
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Allebatterijen.nl Afdeling klantenservice Molentiend 10 5469 EK ERP Telefoon: 0413-210598 Fax: 0413-213129 E-mail: info@Allebatterijen.nl

14. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen 
14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Allebatterijen.nl is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Allebatterijen.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Allebatterijen.nl, kun je Allebatterijen.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Allebatterijen.nl van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.

14.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 14.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Allebatterijen.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.